Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďaľej: Obchodné podmienky) platné pre spoločnosť International Investor-Partner Ltd, Adresa: 3rd Fl., Jonsin Place, 228, Queen’s Road East Wanchai, Hong Kong, (ďaľej : Prevádzkovateľ), ktorá prevádzkuje služby stránky 
slovakia.investor-partner.co.uk a tiež partnerské online inzertné stránky (ďaľej: Služby) a pre užívateľa týchto služieb (Vy, alebo Užívateľ).
  
l. Všeobecné ustanovenia 

1. Podľa uvedených obchodných podmienok sa Užívateľom rozumie každá svojprávna osoba nad 18 rokov, alebo obchodná spoločnosť, ktorá:
- je registrovaná na slovakia.investor-partner.co.uk, alebo na niektorej z partnerských stránok,
- pridá inzerát na slovakia.investor-partner.co.uk, alebo na niektorú z partnerských stránok,
alebo ak reaguje na niektorý z uverejnených inzerátov na stránke slovakia.investor-partner.co.uk, alebo na niektorej z partnerských stránok.

2. Užívateľ používaním Služieb súhlasí s danými Všeobecnými obchodnými podmienkami, berie ich za povinné a tiež súhlasí s prílohou k Všeobecným obchodným podmienkam, v ktorej sú obsiahnuté informácie o Ochrane osobných údajov. V prípade ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že uvedené údaje Užívateľa  obsahujú (aj) nepravdivé prvky, je oprávnený čiastočne alebo úplne obmedziť prístup Užívateľa k Službe, alebo ho prerušiť.
   
3. Používaním Služby vzniká online zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom.
 
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v uvedených  Všeobecných obchodných podmeinkach. O zmenách informuje Užívateľa vo forme krátkej správy. Táto správa môže byť uverejnená na stránke slovakia.investor-partner.co.uk na vyhradenom mieste, prípadne cez užívateľský účet na udanú emailovú adresu. Používanie služieb po zmenách vo Všeobecných obchodných podmienkach znamená prijatie týchto zmien.
       
 5. Počas pridávania inzerátu Prevádzkovateľ vytvorí pre Užívateľa jeho vlastný užívateľský účet, ktorý je identifikovaný emailovou adresou a heslom, ktoré udáva Užívateľ ako identifikačné údaje.
 
 6. Užívateľský účet je dostupný: Cez aktivačné rozhranie v emaily o aktivácii pridaného inzerátu poslaného Prevádzkovateľom na zadanú emailovú adresu, alebo zadaním prístupového hesla a emailovej adresy určených Užívateľom. Zmazaním užívateľského účtu zmluvný vzťah vyplývajúci z uvedených Všeobecných obchodných podmienok zaniká.

II.
Zodpovednosť Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ prevádzkuje stránku 
slovakia.investor-partner.co.uk ako sprostredkovateľskú službu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ponuky uverejnené na slovakia.investor-partner.co.uk a za zmluvné vzťahy vzniknuté na základe týchto ponúk, alebo za nevzniknutie akejkoľvek zmluvy v súvislosti s chybou, alebo zánikom Služby. Tiež Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu, právne  a bezpečnostné následky  inzerovaných produktov, nie je povinný tieto produkty kontrolovať. Tiež nenesie zodpovednosť za pravosť uverejnených produktov a služieb, ani za kúpyschopnosť záujemcov a predajaschopnosť inzerentov. Prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť realizáciu transakcií medzi Užívateľmi.      

2. Prevádzkovateľ nezasahuje a nie je možné ho zatiahnuť do transakcií, alebo právnych konfliktov medzi Užívateľmi pri vzniku akéhokoľvek obchodného alebo právneho konfliktu Užívateľ zbavuje Prevádzkovateľa zodpovednosti za akékoľvek nároky, požiadavky, odškodnenia.

3. Obsah uverejnený na stránke 
slovakia.investor-partner.co.uk má Prevádzkovateľ právo kontrolovať, ale nie je to jeho povinnosťou. Prevádzkovateľ má právo vykonať potrebné kroky pre hľadanie protiprávnych znakov na uverejnených stránkach alebo miestach, ale nie je to jeho povinnosťou. Obsah uverejnený na stránke slovakia.investor-partner.co.uk je v prípade potreby Užívateľ povinný archivovať.

4. Za inzerát (jeho obsah) uverejnený Užívateľom , rozumie sa tým aj akákoľvek majetková aj nemajetková škoda vzniknutá v akejkoľvek súvisloti s inzerátom,  nesie zodpovednosť výhradne Užívateľ.

5.    Na stránke 
slovakia.investor-partner.co.uk je zakázané pridávať inzeráty s protiprávnym obsahom. (napr. údaje tretej osoby, jej osobné alebo špeciálne údaje, komentáre, pridávať obrázky alebo iné diela bez autorských práv) a tiež obsah, ktorý má priamo alebo nepriamo urážlivý charakter vzhľadom na tretiu osobu (napr. oznam o spáchaní trestného činu treťou osobou).

6. V prípade  ak v súvislosti s obsahom inzerátu uverejneným Užívateľom vznikne nárok súdu, iného orgánu alebo tretej osoby, alebo sa spustí vyšetrovanie, Užívateľ berie na seba zodpovednosť uhradiť všetky výdavky, poplatky, odškodnenia, ktoré v tejto súvislosti vznikli. Ďaľej berie na seba zodpovednosť, aby vykonal všetky kroky požadované Prevádzkovateľom v súvislosti s protiprávnym konaní, alebo zneužitím (napr. verejné alebo iné vyjadrenie, v ktorom bude jednoznačne uverejnená správa o nestrannosti, nevinnosti Prevádzkovateľa) na zachovanie a očistenie dobrého mena Prevádzkovateľa (sem patrí aj protiprávne konanie alebo zneužitie v mene Prevádzkovateľa, predchádzanie poškodeniu mena Prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku rizík, škôd a ich zmierňovanie).


7. V prípade ak je obsah inzerátu uverejného Užívateľom na stránke 
slovakia.investor-partner.co.ukprotiprávny, Prevádzkovateľ má právo protiprávny obsah odstrániť, ak o tom dostane oznam od kompetentnej osoby.
     
III. Zakázané/ protiprávne inzeráty, obmedzenia

1. Pridaný inzerát nesmie mať taký obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ho tieto obmedzujú, alebo ktorý je v rozpore s morálnymi a etickými pravidlami, alebo ktorý nabáda k takémuto správaniu. Na stránkach slovakia.investor-partner.co.uk je vyslovene zakázané inzerovať také produkty/ služby, ktoých distribúcia je v rozpore s právnymi predpismi, zákonmi. Takéto produkty/ služby sú napr. :  
- nebezpečná chemická látka, najmä akákoľvek horľavina, alebo výbušnina a podobné látky,
- lieky, drogy, psychotropné látky, alebo akékoľvek iné látky s podobnými účinkami,
- alkohol, okrem kvalitných, jedinečných alebo zvláštnych zberateľských liehovín,
- kradnuté, alebo získané inou trestnou činnosťou, alebo protiprávne distribuované produkty/ služby,
- falošné, alebo sfalšované produkty (napr. produkt označený takou značkou, ktorá je zavádzajúca z pohľadu pôvodu produktu/ služby, jeho kvantity, kvality, zloženia, výkonu, používateľnosti, opravy, údržby, alebo inej dôležitej vlastnosti), tiež je zakázné zadržiavať informácie o takýchto produktoch/ službách,
- produkty napomáhajúce k zvýrazneniu falošného produktu, falošného pôvodu produktu,
- také produkty, ktoré sú same o sebe škodlivé, alebo ich zverejnením v inzeráte akýmkoľvek spôsobom utrpí škodu tretia osoba, alebo sú voči tretej osobe protiprávne, napr. zneužitie ochrannej známky, autorských práv, patentov, osobného a občianskeho práva,
- sfalšovaný, skopírovaný produkt chránený ochrannou známkou, alebo iná činnosť, služby, nástroj, software, ktorý napomáha, alebo je vhodný na porušenie autorského práva,
- ľudské orgány, bunky,
- zbrane, strelivo, výbušnina, pyrotechnický material, zábavná pyrotechnika, ku ktorým je potrebné povolenie, alebo časti takýchto produktov, alebo produkty na ich výrobu, alebo mimoriadne nebezpečný nástroj pre verejnú bezpečnosť, ktorých online predaj je v rozpore s právnymi predpismi, rozumieme tým produkty ku ktorým nie je potrebné povolenie, napr.: (hviezdice na hádzanie, vyskakovacie nožíky, boxer, elektrický paralyzér, vipera, nundzaku, KO spray nad 20 gram náplňou, atď.),
- cenné listiny, alebo akékoľvek iné finančné prostriedky s ktorými je možná investícia peňazí, alebo výber peňazí, okrem jednoznačne identifikovateľnej cennej listiny, ktorá už nezhmotňuje žiadny nárok a ktorá je uverejnená výlučne zo zberateľských dôvodov,
- kreditná karta, bankomatová karta alebo akýkoľvek iný neprenosný prostriedok na náhradu platby peniazmi (napr. dovolenkový kupón), okrem jednoznačne identifikovateľného produktu, nástroja, ktorý nie je vybavený funkciou na platenie a ktorý je uverejnený výlučne zo zberateľských dôvodov,
- nevyplnený záručný list, potvrdenie, vysvedčenie, overovacia etiketa, alebo samolepka,
- akýkoľvek produkt alebo text, ktorý može podnecovať k nenávisti, rasizmu, konfliktom medzi národmi a národnosťami,
- akýkoľvek produkt alebo text, ktorý môže poškodzovať záujmy, alebo iným spôsobom negatívne zasahovať do občianskych a ľudských práv,  
- software obsahujúci virus, trojana, alebo iné škodlivé prvky,
- aktivačný kód, CD klúč, registračné číslo oddelené od originálneho softwareu,
- dekódovacia karta spájajúca sa s predplatením TV alebo rádia, alebo nástroje na ilegálne dekódovanie takýchto programov,
- take webstránky, FTP servery, alebo uverejnenie cesty k takýmto zdrojom, ktoré obsahujú nebezpečné, ilegálne materiály, alebo neoprávnený prístup k údajom, alebo obsahujú informácie napomáhajúce k dostupnosti takýchto zdrojov,
- take užívateľské meno, heslo, ktoré zabezpečuje prístup k online službe,
- zoznamy obsahujúce osobné údaje, alebo pozvánky k užívaniu emailových služieb alebo sociálnych sietí (napr. iWIW,Gmail, Facebook atď.),
- každý systém ktorý súvisí s hazardnými hrami, stávkami, alebo informácie napomáhajúce k užívaniu takýchto systémov,
- sexuálne služby    

2. Ďaľej je zakázané uverejniť taký inzerát, alebo odkaz smerujúci k nemu, ktorý uráža alebo ohrozuje Prevádzkovateľa, alebo dobré meno majiteľa Prevádzky (určeného majiteľa), jeho obchodné záujmy, všeobecné hodnotenie týkajúce sa najmä jeho služieb a produktov.

3.  Ďaľej je zakázané:
- používanie akéhokoľvek takého riešenia/aplikácie, s ktorým je možné vykonať zmeny na stránke slovakia.investor-partner.co.uk , alebo ktoré môžu ovplyniť riadnu prevádzku, alebo služby stránky slovakia.investor-partner.co.uk,
- používanie takých riešení/ aplikácií, ktoré ovplyvňujú prevádzku stránky slovakia.investor-partner.co.uk, jej dostupnosť, alebo vplývajú na používanie Služieb protiprávnym spôsobom,
- používanie Služieb v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami,
- uverejnenie nie konkrétneho produktu, alebo služby,
- v popise inzerátu je potrebné zadať pre kontakt  emailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu, alebo webstránku v políčkach na to určených,
- každá taká činnosť, ktorá vo všeobecnosti poškodzuje práva tretej osoby, alebo Prevádzkovateľa.

V prípade protiprávneho obsahu v zmysle hore uvedených podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť poskytovanie Služby, alebo jednostranne bez upozornenia Užívateľa odstrániť obsah jeho inzerátu. V prípade zmazaného inzerátu peniaze nevraciame! Užívateľ je povinný využívať Služby v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a zákonmi. V prípade ak bude Užívateľ využívať Služby v rozpore s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo ich využíva nečestným spôsobom, Prevádzkovateľ je oprávnený podniknúť všetky potrebné kroky pre uplatnenie sankcií voči Užívateľovi. Prevádzkovateľ v zmysle všeobecne platných právnych predpisov spolupracuje s kompetentnými orgánmi v záujme riešenia protiprávneho jednania Užívateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať inzerát pridaný Užívateľom na stránku slovakia.investor-partner.co.uk ešte pred pridaním, alebo dodatočne po pridaní inzerátu. Pridaný inzerát, v prípade ak má protiprávny obsah môže Prevádzkovateľ zmazať. V prípade ak inzerát (jeho obsah) je podľa posúdenia Prevádzkovateľa umiestnený v nesprávnej kategórii, je oprávnený ho premiestniť do vhodnej kategórie, alebo ho môže odstrániť.

IV. Cenové podmienky

Jednotlivé Služby stránky 
slovakia.investor-partner.co.uk (pridávanie inzerátov s obchodnými ponukami) sú viazané k poplatku za ich využívanie podľa aktuálneho cenníka stránky slovakia.investor-partner.co.uk  a tam uvedených platných cien. Poplatky je možné uhradiť výlučne spôsobmi uvedenými na stránke slovakia.investor-partner.co.uk (Paypal, alebo prevodom, alebo hotovostným vkladom na bankový účet Prevádzkovateľa). Služba viazaná k uhradenému poplatku bude aktivovaná najviac do 48 hodín v pracovné dni, po odbržaní potvrdenia o úspešnej platbe. O uhradenom poplatku odošle slovakia.investor-partner.co.uk elektronickú faktúru na emailovú adresu zadanú Užívateľom, na základe online požiadavky Užívateľa. Užívateľ neodvolateľne súhlasí s tým, že slovakia.investor-partner.co.uk vystavuje výlučne elektronické faktúry. 

V. Kontakty

Stránka 
slovakia.investor-partner.co.uk  prijíma sťažnosti, pripomienky, otázky, postrehy v súvislosti so Službami najmä cez online plochu určenú na tento cieľ. Tieto sťažnosti, otázky, atď. budú zodpovedané písomnou formou na emailovú adresu zadanú Užívateľom cez uzavretý systém služby pre zákazníkov. V prípade ak budete mať ďaľšie otázky, pracovník nášho zákazníckeho centra Vám zavolá na Vami uvedené telefónne číslo, na Vašu požiadavku. Sťaznosti Užívateľa bude riešiť Prevádzkovateľ okamžite, najneskôr však po dobu určenú právnymi predpismi  a zákonmi v danej krajine vzťahujúcimi sa na riešenie sťažností užívateľov.

VI. Ochrana osobných údajov

Dôveryhodné zaobchádzanie s osobnými údajmi Užívateľov je pre nás prioritou. Podnikneme všetky potrebné kroky aby sme Vaše osobné údaje ochránili, zabezpečili dôveryhodné zaobchádzanie s nimi, aby sme zabránili úniku Vašich údajov  bez Vášho súhlasu k neoprávneným interným alebo exterým užívateľom. Zároveň ale 
slovakia.investor-partner.co.uk nenesie zodpovednosť za také udalosti (vrátane, ale nie výlučne prírodných katastrof, výpadky elektriny a strajky) na ktoré nemá vplyv.


VII. Smerodajné právo, činné orgány

Pre uvedený zmluvný vzťah sú platné zákony  Hong Kongu a podmienky sa rozumejú v ich zmysle. Vy neodvolateľne prijímate kompetencie súdov v Hong Kongu v súvislosti s konfliktnými situáciami v rámci uvedených zmluvných vzťahov, alebo z nich plynúcih situácií. V prípade ak je ktorákoľvek časť uvedeného zmluvého vzťahu z akéhokoľvek dôvodu neplatná, protiprávna, alebo nevykonateľná, to nevplýva na platnosť zvyšnej časť zmluvy, ktorá zostáva platná a vykonateľná.


VIII. Nariadenia autorských práv

Stránka 
slovakia.investor-partner.co.uk je produktom firmy International Investor-Partner Ltd., zároveň firma je držiteľom výhradnej licencie. Obsah zverejnený na stránke slovakia.investor-partner.co.uk  je zákonom chránený! Obsah stránky slovakia.investor-partner.co.uk  a tiež autorské práva je možné ďaľej využívať výlučne s predošlým písomným súhlasom Prevádzkovateľa!  

International Investor Partner Limited 
Cím: 3rd Fl., Jonsin Place, 228, 
Queen’s Road East Wanchai, 
Hong Kong

Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek