Obchodný slovník

                       Obchodný slovník  
Investícia

Investícia je obstarávanie majetku. Inými slovami je to viazanie kapitálu (použitie kapitálu), teda premena voľného kapitálu na viazaný kapitál (majetok, aktíva). Často sa však investíciou myslí len obstarávanie neobežného majetku (teda dlhodobé viazanie kapitálu), obstarávanie obežného majetku (krátkodobé viazanie kapitálu) sa potom označuje ako obstarávanie.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Invest%C3%ADcia_(mana%C5%BEment)
 

Investor 
Byť investor, to je snom každého podnikateľa. Investor je človek, ktorý sa živí svojími peniazmi. Využíva znalosti a skúsenosti na to, aby investoval peniaze do rôznych projektov. Keď tieto projekty zarobia, investor dostane nazad viac, než dal. Tak tvorí svoj zisk.
Zdroj: http://praca-ako.sk/ako-zarobit-peniaze/investor/


Dodávatelia

Subjekty integrované do logistických reťazcov, čo znamená, že odberatelia na nich prenášajú logistické kompetencie a zodpovednosti. Dodávatelia sú hodnotení na základe dosahovanej spoľahlivosti a úplnosti dodávok, dodacích lehotách a poskytovaných služieb. U dodávateľov pre konečnú spotrebu odberatelia posudzujú cenu ponúkanú dodávateľom a spoľahlivosť dodávok ako zhruba rovnako významné. U dodávateľov pre výrobnú spotrebu je váha spoľahlivosti výrazne väčšia. Vzťahy medzi finálnymi výrobcami a ich dodávateľmi sú stále častejšie upravované formou strategických aliancií. V ich rámci bývajú dodávatelia najvyššej kategórie (dodávatelia montážnych systémov) poverovaní i samostatným vývojom. Počet dodávateľov je finálnymi výrobcami zároveň dramaticky redukovaný.
Zdroj: http://www.euroekonom.sk/poradna/ekonomicky-slovnik/?q=dodavatelia  

Kúpa spoločnosti: Alternatíva k založeniu
Mnohí z podnikateľov si môžu položiť otázku, prečo by kupoval niekto cudziu spoločnosť, kedy si pomerne za nízke náklady môže založiť svoju vlastnú. Daných faktorov môže byť mnoho, jedným z najpodstatnejším je vek spoločnosti. Iným prípadom môže byť skutočnosť, kedy podnikateľ chce ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, nakoľko sa mu nedarí, spoločnosť je v strate. Avšak práve predmetná strata môže byť budúcim nadobúdateľom využitá, nakoľko môže daňovo umorovať zisk. Čiže strata môže byť ponímaná niekým aj ako výhoda. Iní zasa môžu požadovať kladné imanie, podanie kladných daňových priznaní, čo môže byť podmienkou účasti na verejných súťažiach. Nemôžeme ani pozabudnúť na nedávnu novelu daňových predpisov, kedy samotná registrácia k DPH môže trvať aj 60 dní, pričom zábezpeka zo strany daňového úradu môže byť vytýčená aj na tisíce eur, čo môže značne zaťažiť rozpočet podnikateľa na štart podnikania. Mnohokrát sa teda aj kúpa spoločnosti s určitou históriou môže javiť ako zaujímavá alternatíva ponúkajúca množstvo výhod. V konečnom dôsledku ťažia z predmetného obchodu obe strany.
Zdroj: http://www.m2b.sk/clanky-a-rady/detail/preco-a-ako-predat-alebo-kupit-starsiu-spolocnost


Franchise

Európsky etický kódex franchisingu definuje franchising ako systém marketingu produktov, služieb a technológií, založených na tesnej a stálej spolupráci medzi právne a finančne odlišnými podnikmi – franchisorom a franchisantom – v rámci ktorej franchisor poskytuje svojím franchisantom určitý nárok, ale rovnako ich zaväzuje k povinnosti uskutočňovať činnosti v súlade s koncepciou franchisingu. Tento nárok oprávňuje každého franchisanta, výmenou za bezprostredné alebo sprostredkované finančné služby, know-how, obchodné a technické metódy, systémy procedurálnych a iných vlastníckych priemyselných alebo intelektuálnych práv, pri zaistení stálej obchodnej a technickej pomoci, v rámci na obdobia trvania písomnej franchisovej zmluvy uzatvorenej za týmto účelom medzi oboma stranami.
Zdroj: http://franchising.sk/abc-franchisingu/1746/definicia-franchisingu/  

Program Horizont 2020
HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť.

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/sk/o-horizonte-2020.html?page_id=287
 

Know-how
Know-how tvoria rôzne poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Za poznatky a skúsenosti sa považujú rôzne výsledky výskumných, vedeckých, vývojových, technologických, poradenských a iných obdobných prác.
Zdroj:
http://www.podnikam.webnoviny.sk/manazment/manazment-podnikatela/know-vyuzit-ramci-podnikania/24396
 

Rizikový kapitál

Rizikový kapitál pochádza z anglického slova venture capital. Je pomerne zložité doslova preložiť toto slovné spojenie. Venture znamená riziko, dobrodružstvo, hazard, odvaha, pokus, výprava. Capital znamená majetok, kapitál, hlavný, akciový, do oči bijúci, investičný, kapitálový, osudný. Kombináciou slov dostávame teda slovo rizikový kapitál. Už z názvu je zrejmé, že ide o niečo riskantné, dobrodružné, spojené s majetkom a podnikaním. Rizikový kapitál môže na jednej strane priniesť vysoké zisky, ale aj vysoké straty. S podnikaním je spojený na jednej strane úspech z pozitívne dosiahnutých výsledkov, na druhej strane riziko z neželaných negatívnych vplyvov v podnikateľskom prostredí.
Rizikový kapitál definujeme ako strednodobý a dlhodobý externý zdroj financovania podnikateľskej činnosti. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov. Rizikový investičný kapitál umožňuje podnikom1: 
– získanie kapitálu potrebného na úspešný rozvoj, 
– zníženie úrokového bremena, 
– participáciu na podnikateľskom riziku, 
– konzultácie v oblasti finančnej stratégie.
Poskytovanie finančných zdrojov prostredníctvom spoločností rizikového kapitálu (tzv. investorov) prebieha buď formou priamych investícií do vlastného imania podnikov, alebo formou rôznych typov doplnkových úverov, resp. ich kombináciou. Pri existujúcich spoločnostiach ide o jeho navýšenie a pri novovznikajúcich o spoločné založenie firmy s peňažným vkladom zo strany spoločnosti rizikového kapitálu. Dĺžka trvania spoluúčasti v podniku je stanovovaná individuálne v rozmedzí jedného až piatich rokov. Spoločnosti rizikového kapitálu môžu podnikom, v ktorých už majú spoluúčasť, poskytnúť prevádzkové alebo investičné úvery krátkodobého alebo strednodobého charakteru, pričom maximálna doba splatnosti úverov je päť rokov. Investori v princípe poskytujú zdroje najmä výmenou za časť vlastníckeho podielu v podniku. Vstupujú do neho nielen svojimi peniazmi, ale v niektorých prípadoch aj ako manažéri. Odchádzajú z neho spätným predajom svojho podielu pôvodnému majiteľovi, predajom ďalšiemu investorovi alebo inému záujemcovi po uplynutí cieľovej doby investície, čo je približne päť až sedem rokov. Na rozdiel od bánk je v prípade rizikových investícií spolupráca šitá na mieru podnikateľa v snahe čo najlepšie vyhovieť jeho individuálnym potrebám. Investor je zároveň i skutočným obchodným partnerom, ktorý podľa potreby poskytuje rady a odborné znalosti v oblasti finančného manažmentu, pri zhodnocovaní investícií, pri získavaní zákaziek, odovzdávaním kontaktov na potenciálnych partnerov a pod. Keďže ide o investovanie väčšinou navýšením vlastného imania spoločnosti, nedochádza tak k zaťaženiu podniku vysokými úrokovými splátkami. Naopak, peňažné toky a kapitálová štruktúra podniku sú výrazne posilnené. Nie však každý podnik je vhodný pre umiestnenie rizikového kapitálu. Musí mať vhodnú majetkovú a vlastnícku štruktúru a najmä sľubnú perspektívu. Zaujímavé sú nielen inovatívne podniky, ktoré disponujú potenciálom významného rastu v budúcnosti, ale aj začínajúce malé a stredné podniky s unikátnou myšlienkou a nedostatkom finančných zdrojov na realizáciou svojho nápadu. Jednou z možností, ako naštartovať podnikanie a rozvíjať svoju myšlienku bez požičiavania si peňazí od známych alebo bánk, je práve získanie vhodného investora. K tomu môže napomôcť správne vytvorený podnikateľský zámer. Tento dokument je kľúčovým bodom pri rozhodnutí investora o účasti v podniku. Podnikateľský plán obsahuje popis predmetu podnikania, čo je na projekte unikátne, v čom má podnikateľ konkurenčnú výhodu, ako si podnik stanovuje finančný plán, ako chce podnik dosiahnuť ziskovosť a aká bude návratnosť investície. Slovenské právne predpisy stále neumožňujú bežne využívať všetky nástroje rizikového investovania. Bariérou vstupu takého kapitálu je aj nedostatočná vymáhateľnosť oprávnených nárokov, zlá kapitálová alebo vlastnícka štruktúra podnikov. Podniky často nemajú majetok, ktorý by mohli vložiť do projektu a mnohí podnikatelia majú stále záporný postoj voči vstupu nového spoločníka alebo akcionára do spoločnosti alebo sú proti budúcemu odpredaju svojho podielu v spoločnosti novému silnejšiemu investorovi.
Zdroj: http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=/Main/TArticles.ascx&phContent=/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=5816&LngID=0&CatID=79


Inovácia:

Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“.  Za zakladateľa teórie inovácií je považovaný Joseph Schumpeter, ktorý v roku 1911 formuloval tzv. „kombinácie vývojových zmien“, chápané ako prekračovanie obnovovania systémov a procesov v uzavretom kruhu.Pomenúva päť typických zmien:
  
- používanie novej techniky, výrobných procesov a marketingového zabezpečenia výroby,
   
- zavádzanie nových výrobkov, resp. pôvodných výrobkov s novými vlastnosťami,
  - používanie nových surovín a materiálov,   
- zmeny v organizácii výroby , distribúcie a predaja,
   
-
otváranie nových trhov, zmeny štruktúry trhu.
Za inovácie považoval len prvé uvedenie nového výrobku, suroviny, technologického postupu a podobne na trh, t.j. prvú materializáciu určitej myšlienky na trh. Všetkých ďalších výrobcov nazýval imitátormi. V rámci svetovej literatúry sa problematike inovácií a riadenia inovácií venuje veľa autorov, ktorí rozpracovali pôvodnú Schumpeterovu teóriu a v súčasnosti sú tieto práce zamerané predovšetkým na úspešné riadenie inovácií v podniku.
Zdroj: http://www.slcp.sk/index.php/sk/inovacie
 

Idea

Idea (gr. idea, eidos) je významový útvar hojne tematizoavný a reflektovaný v európskej filozofii počnúc Platónom. Ideu vyčleňujú z významového univerza obyčajne ako význačný, orientujúci, kľúčový ap. významový útvar. Predstava o tom, ako idea existuje, či jestvuje len vo vedomí, alebo či jestvuje nezávisle od vedomia a pod., je vždy zahrnutá do výsledku reflexie idey.Výsledok reflexie idey závisí od kategórií a iných významových útvarov, ktoré v tejto reflexii intervenujú: tak napríklad v Aristotelovej reflexii idey sa uplatňuje rozhodujúcou mierou pojem silotvornosti a formotvornosti (idey sú podľa neho kraft- und formbildungsbegabt). Podľa Locka je idea prvok alebo útvar vedomia, ktorého zdrojom je koniec koncov vnímanie. Pritom, podľa Locka, poslednými prvkami, na ktoré možno ešte rozložiť náplň vedomia, sú jednoduché idey: jednoduché idey sú materiál, ktorý spracúva myseľ a bez ktorého by bola iba strojom bežiacim naprázdno. Locke neraz strieda hovorenie o idei s hovorením o tom, čoho idea je ideou.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Idea  

Startup

Definície startupu sa zvyknú líšiť, dá sa však povedať, že vo všeobecnosti toto slovo označuje označuje nový projekt, nápad, ideu vo forme nového výrobku, služby či aplikácie, ktorú sa nejaká začínajúca firma snaží uplatniť v praxi. Pred niekoľkými rokmi či dokonca len mesiacmi boli startupy termínom, ktorý používali hlavne IT a technologické médiá, v súčasnosti sa s ním čoraz viac stretávame aj v bežných „mainstreamových“ médiách.Zakladateľmi a členmi startupov sú často mladí ľudia, ktorí síce na jednej strane nemajú veľa profesijných skúseností, na druhej strane je ich vek aj veľkou výhodou. Nie sú totiž zaťažení nejakými doterajšími pracovnými návykmi, nemajú obrazne povedané, klapky na očiach a neskĺzli do rutiny ako mnohí pracovníci s dlhoročnou praxou. Bývajú draví, nepoznajú slová „nemôžeme“ a „nedá sa“ a neboja sa hľadať nové postupy a spôsoby či netradičné riešenia problémov. Zväčša sa jedná o zoskupenie len niekoľkých ľudí, minimálne v začiatkoch startupu. Ich prednosťou býva flexibilita, dokážu rýchlo zistiť potreby trhu, počúvať svojich zákazníkov, prispôsobovať sa ich potrebám a reagovať na ich požiadavky.

Zdroj: https://www.mojandroid.sk/tema-co-je-to-startup/
 

Patent

Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon), sa patenty udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu. Uplatňuje sa tzv. odložený prieskum, so zverejňovaním prihlášok po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa priority. Úplný prieskum sa vykoná na základe žiadosti, ktorá musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky. Je možné patentovať aj chemicky vyrobené látky a liečivá.
Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom trvania platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov.

Zdroj: http://www.ratsk.sk/inovacnepodnikanie/clanok.php?idclanok=31
 

Vynález

Aby mohol byť váš nápad považovaný za vynález, musí byť aspoň jedna podstatná súčasť jeho technológie originálna, alebo – podľa terminológie priemyselného vlastníctva – nová. Inak povedané, nesmie existovať žiadny dôkaz o tom, že tá časť vášho nápadu, ktorá sa má vyznačovať novosťou, bola už niekde opísanápopísaná alebo bola použitá na rovnaký účel.
To, čo sme tu uviedli však neznamená, že všetky technológie použité vo vynáleze musia byť nové. Nápad má silný predpoklad, že bude označený za vynález aj vtedy, ak technológie v ňom použité sú skombinované novým spôsobom alebo sú novým spôsobom použité. Tvorivý (originálny) prvok tak môže predstavovať iba malú časť celej idey. Pokiaľ však aj táto „malá“ časť výrazne zvyšuje obchodné šance celého nápadu, môže sa v konečnom dôsledku premeniť na hodnotný a dôležitý vynález.
Zdroj: http://www.patentovat.sk/vynalezy-patenty-a-dodatkove-ochranne-osvedcenia/prirucka-vynalezcu/novost-a-stav-techniky/

Kapitál

Kapitál, (Bohm-Bawerk, neoklasika, Viedeň, Teória kapitalizmu, 1889), je súbor nepriamych, alebo prechodných sprostredkujúcich statkov, (fyzická entita výrobných statkov, alebo finančné aktíva), ktoré pôsobením produktívnych procesov a času robia ľudskú prácu produktívnejšou.Táto neoklasicistická definícia, teda nemieša kapitál a ľudskú prácu. Z hľadiska „technického“ zloženia kapitálu rozlišuje:
a)        objem použitých výrobných prostriedkov,
b)        objem ľudskej práce potrebný k uplatneniu týchto prostriedkov.   Samotný technický kapitál je chápaný ako:
1/ fixný – výrobné prostriedky, alebo vstupy opakovane použité vo výrobnom cykle, zabezpečené investovaním z hľadiska účtovníctva a následne amortizované v súlade s fiškálnymi zákonmi

2/ variabilný 
– výrobné vstupy, ktoré sa vo výrobe celkom spotrebúvajú (premieňajú na hotový výrobok). Suroviny, medziprodukty, energie.

Zdroj:
http://www.promeda.sk/3245/


Obchodná ponuka

Obchodná ponuka je taká obchodná príležitosť, ktorá vo forme ponuky alebo dopytu poskytuje príležitosť aj súkromným osobám, ale najmä podnikateľom, na sprostredkovanie chýbajúcich zdrojov (dodávateľ, kapitál, úver, získanie zdroja, objednávky na dodávaný produkt/služby) formou spojenia ponuky a dopytu.

Predajca
Podnikatelia patriaci do skupiny predajcov nakupujú produkty a tie následne predávajú bez výrazných zásahov to týchto produktov. Činia tak vo vlastnom mene, na vlastný účet a vlastné riziko. Počas doby činnosti od kúpy po predaj produktu sa stávajú majiteľmi produktu.
Zdroj: http://kulkereskedelem.infodoboz.com/
 
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek