Štvrtok, október 23, 2014

Rizikový kapitál pochádza z anglického slova venture capital. Je pomerne zložité doslova preložiť toto slovné spojenie. Venture znamená riziko, dobrodružstvo, hazard, odvaha, pokus, výprava. Capital znamená majetok, kapitál, hlavný, akciový, do oči bijúci, investičný, kapitálový, osudný. Kombináciou slov dostávame teda slovo rizikový kapitál. Už z názvu je zrejmé, že ide o niečo riskantné, dobrodružné, spojené s majetkom a podnikaním. Rizikový kapitál môže na jednej strane priniesť vysoké zisky.

Rizikový kapitál pochádza z anglického slova venture capital. Je pomerne zložité doslova preložiť toto slovné spojenie. Venture znamená riziko, dobrodružstvo, hazard, odvaha, pokus, výprava. Capital znamená majetok, kapitál, hlavný, akciový, do oči bijúci, investičný, kapitálový, osudný. Kombináciou slov dostávame teda slovo rizikový kapitál. Už z názvu je zrejmé, že ide o niečo riskantné, dobrodružné, spojené s majetkom a podnikaním. Rizikový kapitál môže na jednej strane priniesť vysoké zisky, ale aj vysoké straty. S podnikaním je spojený na jednej strane úspech z pozitívne dosiahnutých výsledkov, na druhej strane riziko z neželaných negatívnych vplyvov v podnikateľskom prostredí. Rizikový kapitál definujeme ako strednodobý a dlhodobý externý zdroj financovania podnikateľskej činnosti. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov. Rizikový investičný kapitál umožňuje podnikom1: 
– získanie kapitálu potrebného na úspešný rozvoj, 
– zníženie úrokového bremena, 
– participáciu na podnikateľskom riziku, 
– konzultácie v oblasti finančnej stratégie.
Poskytovanie finančných zdrojov prostredníctvom spoločností rizikového kapitálu (tzv. investorov) prebieha buď formou priamych investícií do vlastného imania podnikov, alebo formou rôznych typov doplnkových úverov, resp. ich kombináciou. Pri existujúcich spoločnostiach ide o jeho navýšenie a pri novovznikajúcich o spoločné založenie firmy s peňažným vkladom zo strany spoločnosti rizikového kapitálu. Dĺžka trvania spoluúčasti v podniku je stanovovaná individuálne v rozmedzí jedného až piatich rokov. Spoločnosti rizikového kapitálu môžu podnikom, v ktorých už majú spoluúčasť, poskytnúť prevádzkové alebo investičné úvery krátkodobého alebo strednodobého charakteru, pričom maximálna doba splatnosti úverov je päť rokov. Investori v princípe poskytujú zdroje najmä výmenou za časť vlastníckeho podielu v podniku. Vstupujú do neho nielen svojimi peniazmi, ale v niektorých prípadoch aj ako manažéri. Odchádzajú z neho spätným predajom svojho podielu pôvodnému majiteľovi, predajom ďalšiemu investorovi alebo inému záujemcovi po uplynutí cieľovej doby investície, čo je približne päť až sedem rokov. Na rozdiel od bánk je v prípade rizikových investícií spolupráca šitá na mieru podnikateľa v snahe čo najlepšie vyhovieť jeho individuálnym potrebám. Investor je zároveň i skutočným obchodným partnerom, ktorý podľa potreby poskytuje rady a odborné znalosti v oblasti finančného manažmentu, pri zhodnocovaní investícií, pri získavaní zákaziek, odovzdávaním kontaktov na potenciálnych partnerov a pod. Keďže ide o investovanie väčšinou navýšením vlastného imania spoločnosti, nedochádza tak k zaťaženiu podniku vysokými úrokovými splátkami. Naopak, peňažné toky a kapitálová štruktúra podniku sú výrazne posilnené. Nie však každý podnik je vhodný pre umiestnenie rizikového kapitálu. Musí mať vhodnú majetkovú a vlastnícku štruktúru a najmä sľubnú perspektívu. Zaujímavé sú nielen inovatívne podniky, ktoré disponujú potenciálom významného rastu v budúcnosti, ale aj začínajúce malé a stredné podniky s unikátnou myšlienkou a nedostatkom finančných zdrojov na realizáciou svojho nápadu. Jednou z možností, ako naštartovať podnikanie a rozvíjať svoju myšlienku bez požičiavania si peňazí od známych alebo bánk, je práve získanie vhodného investora. K tomu môže napomôcť správne vytvorený podnikateľský zámer. Tento dokument je kľúčovým bodom pri rozhodnutí investora o účasti v podniku. Podnikateľský plán obsahuje popis predmetu podnikania, čo je na projekte unikátne, v čom má podnikateľ konkurenčnú výhodu, ako si podnik stanovuje finančný plán, ako chce podnik dosiahnuť ziskovosť a aká bude návratnosť investície. Slovenské právne predpisy stále neumožňujú bežne využívať všetky nástroje rizikového investovania. Bariérou vstupu takého kapitálu je aj nedostatočná vymáhateľnosť oprávnených nárokov, zlá kapitálová alebo vlastnícka štruktúra podnikov. Podniky často nemajú majetok, ktorý by mohli vložiť do projektu a mnohí podnikatelia majú stále záporný postoj voči vstupu nového spoločníka alebo akcionára do spoločnosti alebo sú proti budúcemu odpredaju svojho podielu v spoločnosti novému silnejšiemu investorovi. Zdroj: http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=/Main/TArticles.ascx&phContent=/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=5816&LngID=0&CatID=79

Etikety: rizikový kapitál, investor, majetok, zisk, financie,

Buďte prvý, kto pridá poznámku!
Ak sa Vám text páčil, neváhajte ho zdieľať!
comments powered by Disqus
Nehľadám Vyhľadajte čokoľvek